Privacy statement bij de Bibliotheek 2025

De Bibliotheek 2025 is een pilot project van BiSC en Cubiss. De Bibliotheek 2025 website wordt beheerd door BiSC.

Cookies:

Deze site gebruikt geen niet-functionele cookies.

Privacyverklaring Website Bibliotheek 2025

Datum: 1 juni 2021

Inleiding

BiSC is een serviceorganisatie voor de bibliotheeksector. Zij biedt ondersteunende diensten en advies aan bibliotheken in de provincie Utrecht.

BiSC vindt de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk, respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan BiSC verschaft, altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig wordt behandeld.

BiSC hanteert hierbij regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet. BiSC handelt binnen de kaders van de wet AVG en maakt daarvoor onder andere gebruik van deze Privacyverklaring.

Opbouw Privacyverklaring

In de inleiding van dit document vindt u informatie over BiSC. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken in relatie tot onze website en voor welke doelen. Ook lichten we toe op welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over rechten die u als relatie heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of bij vragen contact op te nemen met BiSC.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een (levend) persoon. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

Moet ik persoonsgegevens verstrekken aan BiSC?

Indien u zich registreert via onze website en/of via een contactformulier contact met ons opneemt is het noodzakelijk om uw contactgegevens vast te leggen. Indien u geen contactgegevens achterlaat dan kunnen wij eventuele vragen niet behandelen en u geen nieuwsbrief verzenden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

BiSC is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van ingezonden publicaties.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Als je contact met ons opneemt via email slaan we de email op. Ingestuurde ideeën voor de bibliotheek van 2025 worden na goedkeuring gepubliceerd op de site zonder emailadres en naam.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens voor toezending van de nieuwsbrief van BiSC en voor beantwoording van vragen die u stelt via de website.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u BiSC daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
4.1 Overeenkomst

BiSC beschouwt uw aanmelding voor de nieuwsbrief als een overeenkomst voor het ontvangen hiervan. Indien u dit niet wenst dan kunt u zich afmelden.

BiSC beschouwt gegevens verstrekt via het contactformulier als tijdelijke overeenkomst gedurende de correspondentie om uw vra(a)g(en) en/of opmerking(en) af te kunnen handelen.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

BiSC maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Deelt BiSC gegevens met andere partijen?

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Gegevens worden alleen intern gebruikt door BiSC of ondernemingen gelieerd aan BiSC. Er zijn echter enkele situaties waarin wel doorgifte kan plaatsvinden, namelijk bij door ons ingeschakelde hulppersonen of op grond van wettelijke verplichtingen.

Door ons ingeschakelde hulppersonen

Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die externe partij(en) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze externe partij(en) uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

BiSC heeft als uitgangspunt persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande derde partij voor hosting van de website:

 • Hosting partij Netlify - Voor hosten van de website

  Land: Amerika

  Cookies: Hier worden geen Cookies verwerkt en of gebruikt.

  Gegevens die verwerkt worden: Gegevens om te voorzien in hosting zoals IP adressen.

  Privacyverklaring: zie netlify.com/privacy

  Verwerkersovereenkomst: Ja, zie privacy/gdpr pagina

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat BiSC de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk vindt, heeft BiSC een strikt beleid als het hier om gaat. BiSC hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief bewaren we zolang u bij ons ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Deze worden verwijderd zodra u zich afmeldt van de nieuwsbrief.

Gegevens verkregen via het contactformulier bewaren wij gedurende de contactperiode. Daarna worden deze periodiek verwijderd.

Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

BiSC vindt het belangrijk dat u als relatie van BiSC de rechten op basis van de wet goed kunt uitoefenen. Daarvoor kunt u contact met BiSC opnemen. Hierna zal BiSC de uitvoering van onderstaande rechten afhandelen binnen de wettelijke termijn. Het betreft de volgende rechten:

Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht te vragen deze te verwijderen.

Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen bij BiSC.

Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar andere organisaties. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging door BiSC zal volgen.

Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

BiSC vindt het belangrijk om tevreden relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant van BiSC niet tevreden bent. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze de website van BiSC. BiSC kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname in te trekken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website(https://www.biscutrecht.nl).

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de melding die u hebt ingediend of de informatie die u online heeft aangevraagd.